Κόκκινου, Ελένη, 2002, Επεξεργασία και ερμηνεία θαλάσσιων σεισμικών καταγραφών ανάκλασης στην περιοχή του Ιονίου.

Σπανουδάκης, Νικόλαος, 2007, Συμβολή των μεθόδων ταξινόμησης δεδομένων γεωραντάρ στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Κρητικάκης, Γιώργος Σ., 2010, Επιφανειακά κύματα: εφαρμογές σε περιβαλλοντικά και γεωτεχνικά προβλήματα.

Οικονόμου, Νικόλαος Θ., 2010, Ανάπτυξη μεθόδων επεξεργασίας δεδομένων γεωραντάρ με την χρήση του μετασχηματισμού S.

Hamdan, Hamdan, 2010, Ανάπτυξη τεχνικών συνδυασμένης επεξεργασίας γεωφυσικών δεδομένων (ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης και ταχύτητας διάδοσης των σεισμικών κυμάτων) για την απεικόνιση της υφαλμύρινσης σε παράκτιους υδροφορείς.

Ανδρονικίδης Νικόλαος, 2019,  Επεξεργασία και ερμηνεία δεδομένων σεισμικής ανάκλασης της γραμμής AEGE-1 από την θαλάσσια περιοχή του Ν. Αιγαίου.

Μανατάκη Μερόπη, 2021, Ανάπτυξη τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων γεωραντάρ για τη βελτίωση απεικόνισης δομών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.