Ιστορική αναδρομή ανάπτυξης γεωφυσικών μεθόδων, τρόπος πραγματοποίησης γεωφυσικών μετρήσεων σε γεωτρήσεις, βασικές αρχές ερμηνείας διαγραφιών, ηλεκτρικές διαγραφίες, διαγραφίες φυσικής ραδιενέργειας και φυσικού δυναμικού, διαγραφίες ακτινών γάμμα, διαγραφίες πυκνότητας, διαγραφίες νετρονίου, ακουστικές διαγραφίες.

Στο προπτυχιακό μάθημα της Αξιολόγησης Σχηματισμών με Γεωφυσικές Μεθόδους, εκτός από τις διαλέξεις (2 ώρες/εβδομάδα), παρουσιάζονται στους φοιτητές με την χρήση πολυμέσων (PowerPoint) και διαφανειών οκτώ (8) πρότυπες ασκήσεις σε εβδομαδιαία βάση (1 ώρα). Επίσης, παραδίδονται οι παρακάτω Φροντιστηριακές Ασκήσεις:

  1. Διαγραφίες φυσικού δυναμικού.
  2. Διαγραφίες πυκνότητας-λιθολογίας (Litho-Density).
  3. Μέθοδος MID.
  4. Αξιολόγηση σχηματισμών με ακουστικές διαγραφίες.
  5. Ηλεκτρικές διαγραφίες επαγωγής και σφαιρικής εστίασης.
  6. Ηλεκτρικές διαγραφίες: Σχέση Archie.
  7. Βαθμός κορεσμού σε νερό από ηλεκτρικές διαγραφίες.
  8. Βαθμός κορεσμού σε νερό σε σχηματισμούς με αργιλικές προσμίξεις.