Γεωτεχνικός χαρακτηρισμός επιλεγμένων θέσεων στην Κρήτη με την συνδυαστική χρήση γεωφυσικών και γεωτεχνικών μεθόδων. Ακρονύμιο GEOCHARACTERIZATION. ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας. Συνεργασία μεταξύ TUC, NTUA, ITSAK, TEI-Crete και IMS-FORTH. Επιστημονικός υπεύθυνος  Kαθηγητής A. Bαφείδης.