Αντικείμενα

Τα κύρια αντικείμενα έρευνας στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής είναι τα εξής:

Ανάπτυξη τεχνικών προσομοίωσης της διάδοσης των σεισμικών κυμάτων.

Πολυκάναλη Ανάλυση Επιφανειακών Κυμάτων (MASW).

Μέθοδοι ταξινόμησης γεωφυσικών δεδομένων.

Επεξεργασία σήματος σεισμικής ανάκλασης.

Επεξεργασία σήματος γεωραντάρ.

Συνδυασμένη αντιστροφή γεωφυσικών δεδομένων.

Απεικόνιση δεδομένων σεισμικής ανάκλασης.

Προσομοίωση διάδοσης σεισμικών κυμάτων

Προσοποίωση διάδοσης σεισμικών κυμάτων με την χρήση (2,4) επιλυτές πεπερασμένων διαφορών των ακουστικών και ελαστικών εξισώσεων, Εξίσωση μονής διαδρομής και φίλτρα sponge για απορροφητικά όρια, Προσομοίωση σεισμικών δεδομένων ανάκλασης από πειράματα στην στεριά και στην θάλασσα με καταφραφικά στην επιφάνεια ή σε γεωτρήσεις, Δημιουργία μοντέλου ταχυτήτων.

Πολυκάναλη Ανάλυση Επιφανειακών Κυμάτων (MASW)

Αντιστροφή δεδομένων με την χρήση καμπυλών διασποράς των επιφανειακών κυμάτων και πλήθος τεχνικών αντιστροφής, Μετατροπή δεδομένων από τον χώρο απόστασης-χρόνου (x-t) στον χώρο ταχύτητας-συχνότητας (v-f).

Μέθοδοι ταξινόμησης γεωφυσικών δεδομένων

Ανάπτυξη μεθοδολογιών και πρότυπων αλγόριθμων για την ταξινόμηση γεωφυσικών δεδομένων με τη χρήση νευρωνικών δικτύων.

Επεξεργασία σήματος σεισμικής ανάκλασης

Deghosting, χρονομεταβλητά συχνοτικά φίλτρα, απόσβεση πολλαπλών ανακλάσεων, απεικόνιση κοντά σε γεωτρήσεις.

Επεξεργασία σήματος γεωραντάρ

Μορφοποίηση του φάσματος με την χρήση του μετασχηματισμού S, ανάλυση μιγαδικών χαρακτηριστικών, μέθοδοι ταξινόμησης δεδομένων, τρισδιάστατη χωροθέτηση στον χρόνο.

Συνδυασμένη αντιστροφή γεωφυσικών δεδομένων

Σεισμική τομογραφία, αντιστροφή δεδομένων ηλεκτρικής τομογραφίας, συνδυαστική αντιστροφή ηλεκτρικών και σεισμικών δεδομένων, τεχνικές επεξεργασίας ηλεκτρομαγνητικών και μαγνητικών δεδομένων. 

Απεικόνιση δεδομένων σεισμικής ανάκλασης

Σεισμική τομογραφία δεδομένων ανάκλασης, Χωροθέτηση αντίστροφου χρόνου με την χρήση της εξίσωσης μονής διαδρομής.