Πατήστε εδώ για να το δείτε στα αγγλικά

Το Ερευνητικό Έργο με τίτλο: “Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών” – DEcision system For Irrigation in Crete based on Innovative Technologies – DE.F.I.C.I.T, Κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5028242, είχε στόχο τη δημιουργία ενός πρωτοποριακού συστήματος ελεύθερης πρόσβασης για την άρδευση ακριβείας για κάθε αγροτεμάχιο σε όλη την Κρήτη.

Χρησιμοποιήθηκαν καινοτόμες τεχνολογίες, όπως δορυφορικές εικόνες, τεχνικές γεωφυσικής & δορυφορικής τηλεπισκόπησης, μετρήσεις πεδίου και αναλύσεις εδαφικών δειγμάτων, τηλεμετρικοί μετεωρολογικοί σταθμοί, καθώς και οι βάσεις δεδομένων των αγροτεμαχίων του ΟΠΕΚΕΠ, ως δεδομένα εισόδου σε μοντέλο προσδιορισμού αρδευτικών αναγκών σε επίπεδο αγροτεμαχίου για όλη την Κρήτη και ενσωματώθηκαν σε μια δυναμική (με δυνατότητα επέκτασης των εφαρμογών της) και ελεύθερης πρόσβασης πλατφόρμα ενημέρωσης.

Το πρωτοποριακό σύστημα/πλατφόρμα ελεύθερης πρόσβασης για την άρδευση ακριβείας για κάθε αγροτεμάχιο σε όλη την Κρήτη, παρέχει τη δυνατότητα γνώσης της μηχανικής σύστασης του εδάφους στις περιοχές γεωργικού ενδιαφέροντος, σε κλίμακα διακριτικής ικανότητας που δεν υπάρχει σε προηγούμενες μελέτες. Επίσης δίνει την δυνατότητα:

  • σε συγκεκριμένη τοποθεσία/αγροτεμάχιο (με συντεταγμένες) να γνωρίζουμε σε πραγματικό χρόνο τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών
  • με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε αγροτεμάχιου (γεωμορφολογία, διαθεσιμότητα νερού) να προτείνονται, στα πλαίσια μιας ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή γεωργίας, βέλτιστες καλλιεργητικές πρακτικές που σκοπό έχουν την προστασία του νερού και τη μέγιστη δυνατή παραγωγή

Το εν λόγω πρωτοποριακό σύστημα, ενσωματώνει και αξιολογεί για κάθε αρδευτική περίοδο πληροφορίες σχετικά με τα υδατικά αποθέματα της κάθε περιοχής λαμβάνοντας υπόψη ιστορικά μετεωρολογικά δεδομένα καθώς και τις υπάρχουσες εγγειοβελτιωτικές υποδομές της κάθε περιοχής. Υποστηρίζει τη πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες όπως συμβουλές και στρατηγικές προσαρμογής (π.χ. ελλειμματική άρδευση σε περιοχές με χαμηλά υδατικά αποθέματα) με σκοπό την εξοικονόμηση των υδατικών πόρων αλλά και τη βιωσιμότητα της γεωργικής και τουριστικής ανάπτυξης στο Υ.Δ. της Κρήτης.