Στα πλαίσια του μαθήματος της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων “Ασκήσεις Υπαίθρου IV” πραγματοποιείται επίσκεψη σε περιοχή όπου πραγματοποιούνται γεωφυσικές μετρήσεις κατά την διαρκεια της ημέρας, ενώ το απόγευμα τα γεωφυσικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία και ερμηνεία με ομάδες φοιτητών. Σκοπός της γεωφυσικής διασκόπησης είναι η χαρτογράφηση υφαλμύρινσης ή η επίλυση άλλων περιβαλλοντικών ή γεωτεχνικών προβλημάτων για την εκπαίδευση των φοιτητών σχετικά με γεωφυσικές μετρήσεις σε πραγματικές συνθήκες.

Τα τελευταία χρόνια, πραγματοποιούνται εργαστηριακές ασκήσεις υπαίθρου σε ολιγομελείς (4-5 άτομα) ομάδες φοιτητών στην ευρύτερη περιοχή των Φαλασάρνων Χανίων, για την μελέτη του προβλήματος της υφαλμύρωσης που παρατηρείται στην περιοχή και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες γεωφυσικές μεθόδους:

  1. Μέθοδος της σεισμικής διάθλασης.
  2. Ηλεκτρομαγνητική μέθοδος VLF.
  3. Ηλεκτρική τομογραφία.
  4. Ηλεκτρική βυθοσκόπηση.
  5. Ηλεκτρομαγνητική μέθοδος κινούμενου πομπού-δέκτη.