4κάναλος ψηφιακός σεισμο-γράφος/ (GEOMETRICS ES2401)/

12 δικάναλα καταγραφικά σεισμικών δεδομένων (DMT)/

Σεισμική πηγή τύπου SeisGun (Betsy M 3 της Winchester)/

Συστοιχία 12 υδροφόνων MP 25-250 SW της GeoSpace

https://www.mred.tuc.gr/fileadmin/_migrated/pics/img0011.jpg

https://www.mred.tuc.gr/fileadmin/_migrated/pics/img0012.jpg

https://www.mred.tuc.gr/fileadmin/_migrated/pics/img0022.jpg

https://www.mred.tuc.gr/fileadmin/_migrated/pics/img0021.jpg

Γεωραντάρ με πέντε κεραίες (PulseEkko 1000)/

Ηλεκτρομαγνητικό όργανο CM 031 (GF Instruments)/

Όργανο VLF (WADI της ABEM)/

https://www.mred.tuc.gr/fileadmin/_migrated/pics/img0013.jpg

https://www.mred.tuc.gr/fileadmin/_migrated/pics/img0014.jpg

https://www.mred.tuc.gr/fileadmin/_migrated/pics/img0015.jpg

 

Μονάδα ηλεκτρικής τομογρα-φίας (Sting R1-Swift)/

Μονάδα γεωηλεκτρικών βυθο-σκοπήσεων και χαρτογραφή-σεων (ABEM Terrameter + Booster)

https://www.mred.tuc.gr/fileadmin/_migrated/pics/img0016.jpg

https://www.mred.tuc.gr/fileadmin/_migrated/pics/img0017.jpg

 

 

Πυρηνικό μαγνητόμετρο (GEOMETRICS)/

Διαφορικό μαγνητόμετρο (Geoscan)/

 

https://www.mred.tuc.gr/fileadmin/_migrated/pics/img0018.jpg

https://www.mred.tuc.gr/fileadmin/_migrated/pics/img0019.jpg

Βαρυτόμετρο Lacoste-Romberg, μοντέλο D -206

 

https://www.mred.tuc.gr/fileadmin/_migrated/pics/img0020.jpg