3/2019-3/2022. Το Ερευνητικό Έργο με τίτλο: “Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών” – DEcision system For Irrigation in Crete based on Innovative Technologies – DE.F.I.C.I.T, Κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5028242, έχει στόχο τη δημιουργία ενός πρωτοποριακού συστήματος ελεύθερης πρόσβασης για την άρδευση ακριβείας για κάθε αγροτεμάχιο σε όλη την Κρήτη. Επιστημονικός υπεύθυνος  Kαθηγητής A. Bαφείδης.

Το Ερευνητικό Έργο με τίτλο: “Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών” – DEcision system For Irrigation in Crete based on Innovative Technologies – DE.F.I.C.I.T, Κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5028242, είχε στόχο τη δημιουργία ενός πρωτοποριακού συστήματος ελεύθερης πρόσβασης για την άρδευση ακριβείας για κάθε αγροτεμάχιο σε όλη την Κρήτη.

 

08/2003- 05/2019 Αναθέσεις Γεωφυσικής έρευνας από την εταιρία Geotech. Επιστημονικός υπεύθυνος: Βαφείδης Α.

-Γεωφυσική έρευνα με τη μέθοδο της σεισμικής τομογραφίας στον σταθμό Ανθούπολης του Μετρό Αθηνών

-Λιμνοδεξαμενές Δ. Κρήτης: Γεωφυσική διασκόπηση στην περιοχή Κουντούρας του δήμου Πελεκάνου.

 

1/09/2015- 31/08/2018. BEWEXMIN-Bucket wheel excavators operating under difficult mining conditions including unmineable inclusions and geological structures with excessive mining resistance. RFCR-CT-2015-00003. EUROPEAN COMMISION. Scientific Leader:  Prof. G. Galetakis, Geophysics Group Leader: Prof. A. Vafidis .

2016-2017. Research services for geophysical mapping of the stratigraphy at Agia springs, Chania. Funded by Chania water supply company. Scientific Leader: Professor Antonis Vafidis.

2012-2015. ISTRIA. Development of an integrated rock fall monitoring and prediction system. Synergasia 2011-Greek National Organization of Research and Technology.  Scientific Leader: G. Exadaktylos

2015. Επεξεργασία σεισμικών δεδομένων από τον Ν. Θεσσαλονίκης για την επιλογή θέσης αποθήκευσης φυσικού αερίου. Eπιστημονικός υπεύθυνος Kαθηγητής Γ. Tσόκας.

02/2012-09/2015. Γεωτεχνικός χαρακτηρισμός επιλεγμένων θέσεων στην Κρήτη με την συνδυαστική χρήση γεωφυσικών και γεωτεχνικών μεθόδων. Ακρονύμιο GEOCHARACTERIZATION. ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας. Συνεργασία μεταξύ TUC, NTUA, ITSAK, TEI-Crete και IMS-FORTH. Επιστημονικός υπεύθυνος  Kαθηγητής A. Bαφείδης.

Στόχος της συγκεκριμένης ερευνητικής πρότασης είναι σε επιλεγμένες θέσεις να συγκεντρωθούν γεωτεχνικά και σεισμολογικά δεδομένα και να συσχετιστούν με δεδομένα γεωφυσικών διασκοπήσεων, προκειμένου να γίνει βαθμονόμηση και συσχέτιση των επιμέρους μεθόδων. Η διαδικασία αυτή θα επιτρέψει:

Α) Τη διερεύνηση της επιρροής των δυναμικών φορτίσεων σε γεωτεχνικά φαινόμενα που συσχετίζονται με μεταβολές του στατικού πεδίου τάσεων.

Β) Τη διερεύνηση της θεωρητικής και πειραματικής εκτίμησης της επίδρασης των τοπικών εδαφικών συνθηκών στη δυναμική απόκριση των σχηματισμών σε περίπτωση σεισμικής φόρτισης και τη διατύπωση προτάσεων με τα κανονικοποιημένα ελαστικά φάσματα σχεδιασμού και σύγκριση με τον ΕΑΚ και τον EC8.

Γ) Τη συσχέτιση μεταξύ των φυσικομηχανικών και γεωφυσικών παραμέτρων.

 

2014-2015 Εντοπισμός και αξιολόγηση πετρωμάτων με shalegas (αέριο σε λεπτόκοκκα κλαστικά πετρώματα) στη Βόρεια Ελλάδα. Επιστημονικός υπεύθυνος  Kαθηγητής A. Bαφείδης.

02/2012-01/2015. “geophysiCaL basEd hydrogeologicAL modeling to pRevent pollution from sea WATER intrusion at coastal areas- CLEARWATER”, BLACK SEA ERA.NET - Pilot Joint Call - Networking on Science and Technology in the Black Sea Region. Thematic Focus 1.2 Water pollution prevention options for coastal zones and tourist areas. geophysiCaL basEd hydrogeologicAl modeling to pRevent pollution from sea WATER intrusion at coastal areas. Συνεργασία μεταξύ των Technical University of Crete, Chania, Ankara University, Ankara and Greifswald University, Greifswald. Επιστημονικός υπεύθυνος  Kαθηγητής A. Bαφείδης.

Ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα που συναντάται στον ελληνικό χώρο είναι η υφαλμύρινση. Το πρόβλημα της υφαλμύρινσης σε παράκτιες περιοχές οφείλεται στην υπεράντληση των υπόγειων υδάτων. Η υπεράντληση είναι δυνατόν να ελαττώσει ή ακόμη και να αναστρέψει την φυσική υδραυλική βαθμίδα προς την θάλασσα προκαλώντας τη διείσδυση του θαλασσινού νερού προς την ενδοχώρα. Οι συνέπειες του φαινομένου είναι καταστρεπτικές για τους υδροφόρους ορίζοντες καθώς και για την οικονομική ζωή της περιοχής.

Το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο έχει σκοπό την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και συστηματικής μεθοδολογίας για την πρόβλεψη, αλλά και την αποτελεσματική αποτροπή της υφαλμύρινσης. Αυτή η μεθοδολογία βασίζεται στην μοντελοποίηση, παρακολούθηση και την βέλτιστη διαχείριση των υπόγειων νερών. Η βασική ιδέα είναι η χρήση διαφορετικών γεωφυσικών μεθόδων για την παρακολούθηση του μετώπου θαλασσινού/γλυκού νερού, ενώ η καινοτομία του έργου είναι η ανάπτυξη ενός εργαλείου για την ταυτόχρονη (συνδυασμένη) επεξεργασία των διαφορετικών γεωφυσικών δεδομένων. αυτό θα καθοδηγήσει την διαδικασία της μοντελοποιήσης και διαχείρισης προσφέροντας πρόσθετες υδρογεωλογικές παραμέτρους.

Η εφαρμογή και αξιολόγηση της αναπτυγμένης μεθοδολογίας σε πραγματικά δεδομένα αποτελεί επίσης βασικό στόχο του έργου. Η περιοχή του Τυμπακίου του νομού Ηρακλείου επιλέχθηκε για την αξιολόγηση της μεθοδολογίας καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα υφαλμύρινσης σε σχετικά αρχικό στάδιο, ενώ η εύκολή πρόσβαση στην περιοχή και η διαθεσιμότητα αρκετών γεωλογικών, υδρογεωλογικών και γεωφυσικών δεδομένων από παλαιές μελέτες την καθιστά ιδανική για τον σκοπό του έργου.

03/2006- 10/2011 Αναθέσεις Γεωφυσικής έρευνας από την «Γενική Μελετών ΕΠΕ-ΙΣΤΡΙΑ» Επιστημονικός υπεύθυνος: Βαφείδης Α.

- Γεωφυσική διασκόπηση στα Μάλλια, Κρήτης. Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα της γεωφυσικής έρευνας (εκτέλεση ηλεκτρικής τομογραφίας και σεισμικής διάθλασης), η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια μελέτης για τον χαρακτηρισμό του υπεδάφους εν όψει μελλοντικής κατασκευής δεξαμενών υδροηλεκτρικής ενέργειας στα Μάλλια Κρήτης.

- Γεωφυσική έρευνα στο φράγμα Κελεφίνας Ν. Λακωνίας. Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα της γεωφυσικής έρευνας (εκτέλεση ηλεκτρικής τομογραφίας), η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια μελέτης για τον χαρακτηρισμό του υπεδάφους εν όψει μελλοντικής κατασκευής φράγματος στην ευρύτερη περιοχή της Κελεφίνας.

- Γεωφυσική διασκόπηση με σεισμικές και ηλεκτρικές μεθόδους στο όρος Κλόκοβα Αιτωλοακαρνανίας. Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα της γεωφυσικής έρευνας (εκτέλεση ηλεκτρικής τομογραφίας και σεισμικής διάθλασης), η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια μελέτης για την εύρεση του ασβεστολιθικού υποβάθρου στις πλαγιές του όρους Κλόκοβα εν όψει μελλοντικής επέκτασης του υπάρχοντος μέρους της εθνικής οδού. 

- Γεωφυσική διασκόπηση για τον χαρακτηρισμό των γεωλογικών σχηματισμών σε σήραγγες του αυτοκινητόδρομου ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ». Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα της γεωφυσικής έρευνας (εκτέλεση ηλεκτρικής τομογραφίας), η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια μελέτης για τον χαρακτηρισμό του υπεδάφους εν όψει μελλοντικής κατασκευής τούνελ κατά μήκος της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ

- Γεωφυσική διασκόπηση για τον χαρακτηρισμό των γεωλογικών σχηματισμών στην Δομοκό Λαμίας. Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα της γεωφυσικής έρευνας (εκτέλεση ηλεκτρικής τομογραφίας και σεισμικής διάθλασης), η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια μελέτης για τον χαρακτηρισμό του υπεδάφους εν όψει μελλοντικής κατασκευής τούνελ στο χωρίο Μοσχοκαρυά Λαμίας.

 

11/2005- 10/2020 Αναθέσεις Γεωφυσικής έρευνας από την «ΤΙΤΑΝ ΑΕ» Επιστημονικός υπεύθυνος: Βαφείδης Α.

- Γεωφυσική Διασκόπηση σε 2 περιοχές στο Δήμο των Δερβενοχωρίων.

- Geophysical survey at the Artimes quarry.

- Geophysical investigation using electrical tomography at the Katavothres quarry.

- Γεωφυσική διασκόπηση με ηλεκτρική τομογραφία στο Λατομείο Λούτσα ΡΕΜΕΡΙ.

 

07/2012- 12/2015 Αναθέσεις Γεωφυσικής έρευνας από την «Δ.Ε.Η.». Επιστημονικός υπεύθυνος: Αγιουτάντης Ζ. Ομάδα Γεωφυσικής υπεύθυνος: Kαθηγητής A. Bαφείδης.

-Συνδυασμένη έρευνα μετακινήσεων, γεωλογικού υποβάσθρου, ελέγχου ευστάθειας και προτάσεις διαμόρφωσης τελικών νοτίων πρανών ορυχείου Μαυροπηγής.

-Γεωτεχνική αξιολόγηση ασβεστολιθικών πρανών ορυχείου Μαυροπηγής.

- Mελέτη ευστάθειας πρανούς ασβεστόλιθου-σχιστόλιθου ορυχείου Μαυροπηγής.

07/2012-10/2012. Συμπληρωματικές εργασίες διαστασιολόγησης της λιμνοδεξαμενής στο οροπέδιο του Ομαλού, Χανίων καθώς και διερεύνησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή της. Αναθέτουσα αρχή «Δήμος Παλαιόχωρας». Επιστημονικός υπεύθυνος: Βαφείδης Α.

Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται και αξιολογούνται τα αποτελέσματα της γεωφυσικής έρευνας (εκτέλεση ηλεκτρικής τομογραφίας), η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια μελέτης για τον χαρακτηρισμό του υπεδάφους εν όψει μελλοντικής κατασκευής λιμνοδεξαμενής στο οροπέδιο του Ομαλού Χανίων.

 

2012-2015. ISTRIA. Development of an integrated rock fall monitoring and prediction system. Synergasia 2011-Greek National Organization of Research and Technology.  Scientific Leader: G. Exadaktylos

 

2009-2010. Geophysical survey at coastal areas on Crete and nearby small islands”, LIFE+ Nature project “Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean (Greece)”, known as JUNICOAST, LIFE07NAT/GR/000296. Geophysics Group Leader: Prof. A. Vafidis

11/2006-07/2008. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2000-2006,Τεχνολογικά Επιδεικτικά Έργα ΠΕΠΕΡ-Κρήτη, Μέτρο 1.2 Εξοικείωση των επιχειρήσεων με τις νέες τεχνολογίες, Προώθηση της Καινοτομίας. "Εντοπισμός και Αξιολόγηση Βιοαερίου Νεογενών Σχηματισμών της Περιοχής Αρκαλαχωρίου Ηρακλείου Κρήτης και Ενεργειακή Χρήση"

01/2006-12/2008. "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΠΕΝΕΔ)-2003", "Μεθοδολογία πρότυπων ερευνών με συνδυασμό γεωλογικών, γεωφυσικών, γεωτρητικών και εργαστηριακών δεδομένων". Επιστημονικός υπεύθυνος: Βαφείδης Α.

01/2006-12/2006. "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΠΕΝΕΔ)-2003", "Συμβολή της γεωφυσικής έρευνας στον προσδιορισμό του μετώπου θαλασσινού/γλυκού νερού και τη διαχείρηση των υπόγειων νερών της περιοχής Στύλος Χανίων". Επιστημονικός υπεύθυνος: Βαφείδης Α.

Το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η ανάπτυξη μεθοδολογίας συνδυασμένης γεωφυσικής έρευνας για την ανίχνευση της υφαλμύρωσης σε παράκτιους υδροφορείς. Η προτεινόμενη μεθοδολογία περιλάμβανε γεωφυσική διασκόπηση με τις μεθόδους ηλεκτρικής βυθοσκόπησης και ηλεκτρικής τομογραφίας, καθώς και τις μεθόδους σεισμικής διάθλασης και σεισμικής ανάκλασης υψηλής ανάλυσης. Επιπρόσθετα, περιλάμβανε γεωλογική, υδρογεωλογική και υδρολογική μελέτη η οποία είναι απαραίτητη στον σχεδιασμό της γεωφυσικής διασκόπησης, τον χαρακτηρισμό των υδροφόρων στρωμάτων και την ερμηνεία των γεωφυσικών δεδομένων. Τέλος, υλοποιήθηκε μοντέλο διαχείρισης των υπόγειων υδάτων βασισμένο στον βέλτιστο σχεδιασμό με μεθόδους γραμμικού προγραμματισμού.

 

04/2005-12/2006. "ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ" ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ ΙΙ), ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: "Συνδυασμένη γεωφυσική έρευνα για την ανίχνευση του μετώπου υφαλμύρωσης και τη διαχείρηση των υπόγειων νερών στην περιοχή Στύλος Χανίων." Επιστημονικός υπεύθυνος: Βαφείδης Α.

Οι στόχοι αυτού του έργου είναι: (i) ο προσδιορισμός του μετώπου θαλασσινού / γλυκού νερού στην περιοχή Στύλος του Νομού Χανίων, όπου παρατηρήθηκε το φαινόμενο της υφαλμύρωσης σε υδρογεώτρηση, βορειοανατολικά του ομώνυμου χωριού  και (ii) η εκτίμηση της χρησιμότητας της γεωφυσικής έρευνας στην υλοποίηση μοντέλου διαχείρισης των υπόγειων νερών στην ίδια περιοχή.

 

2005-2006. EGELADOS, Passive seismic experiment in the Hellenic Subduction Zone that is conducted within the framework of the Collaborative Research Center 526 "Rheology of the Earth" at Ruhr-University Bochum. "Exploring the Geodynamics of Sub ducted Lithosphere using an Amphibian Deployment of Seismographs." Eπιστημονικός υπεύθυνος Kαθηγητής Hans-Peter Harjes.

06/2004-11/2006. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα", Γ' Κ.Π.Σ., 2000-2006. Έργο: "Διεθνείς συνεργασία στη βιομηχανική έρευνα και δραστηριότητες ανάπτυξης σε προ-ανταγωνιστικό στάδιο-2003", τομέας: "Περιβάλλον", τίτλος: "Εκτίμηση και παρακολούθηση της ρύπανσης εδαφών από πετρελαιοειδή με σύγχρονες γεωφυσικές μεθόδους (ΕΛΕΓΧΟΣ)". Επιστημονικός υπεύθυνος: Βαφείδης Α.

Στο συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα χρησιμοποιούνται γεωφυσικές μέθοδοι για την ανίχνευση της ρύπανσης των εδαφών και των υπόγειων νερών από πετρελαιοειδή. Κοινός στόχος των δύο έργων είναι η προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση, είτε αυτή προέρχεται από πετρελαιοειδή, είτε από την υφαλμύρωση. Συνεργαζόμενοι φορείς: 1. Εργαστήριο Ανάλυσης Ρευστών και Πυρήνων Υπογείων Ταµιευτήρων, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης. 2. Γεωτεκ Ε.Π.Ε. Georesources Technology L.t.d.

 

01/2004-06/2005. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα", Γ' Κ.Π.Σ., 2000 - 2006. Έργο: "Διεθνείς συνεργασία στη βιομηχανική έρευνα και δραστηριότητες ανάπτυξης σε προ-ανταγωνιστικό στάδιο-2003", τομέας: "Φυσικό Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη", τίτλος: "Προστασία υπόγειων υδροφορέων από υφαλμύρωση μέσω εμπλουτισμού με επεξεργασμένα βιομηχανικά απόβλητα και ανάπτυξη εργαλείων και τεχνολογιών για βιώσιμη διαχείριση ιλύων από μονάδες καθαρισμού βιομηχανικών αποβλήτων-SMILES".  Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος : Καρατζάς Γεώργιος

Το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα αφορά στην προστασία των υπόγειων υδροφορέων από την υφαλμύρωση. Μέρος του προγράμματος αυτού αφορά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της γεωφυσικής έρευνας με τη μέθοδο ηλεκτρικής τομογραφίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια μελέτης για τον προσδιορισμό της γεωλογικής δομής τμήματος της βιομηχανικής περιοχής Ηρακλείου και τη χαρτογράφηση πιθανής ζώνης υφαλμύρωσης που συναντάται στον ευρύτερο χώρο μελέτης. Συνεργαζόμενοι φορείς: 1. Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2. Γεωτεκ Ε.Π.Ε. Georesources Technology Ltd.

 

2005. Γεωφυσική διασκόπηση για την εκτίμηση σεισμικής ταχύτητας επιφανειακών σχηματισμών σε περιοχές του Μοχού Ηρακλείου. Επιστημονικός υπεύθυνος Kαθηγητής A. Bαφείδης

1996-2006. "Passive and active seismics in Western and Central Crete, Greece".

Στα πλαίσια του ερευνητικού αυτού προγράμματος έχει εγκατασταθεί δίκτυο φορητών και μόνιμων σεισμογράφων στην Κρήτη και τη Γαύδο προκειμένου να παρακολουθείται η σεισμική δραστηριότητα της περιοχής. Ο απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η μελέτη της δομής της λιθόσφαιρας στο όριο της Αιγιακής και Αφρικανικής λιθοσφαιρικής πλάκας. Συνεργαζόμενοι φορείς: 1. Institute of Geological Seismology, Ruhr-Bochum University. 2. GeoForschungs Center, Potsdam, Germany.

 

1/12/2001-31/11/2004. "Hybrid Geophysical technology for the Evaluation of Insidious contaminated Areas" (a European R&D project) (HYGEIA/EVK4-2001-00046). Επιστημονικός υπεύθυνος: Βαφείδης Α.

Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα εστιάζεται στην ανάπτυξη, έλεγχο και εφαρμογή γεωφυσικών μεθόδων υψηλής ευκρίνειας και τεχνικών επεξεργασίας για τη λεπτομερή μελέτη του υπεδάφους που περιέχει ρύπους από βιομηχανικά ή/και αστικά απόβλητα. Πρόκειται για ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται στα πλαίσια του "Fifth framework programme. Energy, Environment and Contaninante development, 1998-2002". Στο εν λόγω πρόγραμμα συμμετέχουν εκτός από το Πολυτεχνείο Κρήτης (Technical University of Crete-Greece) και οι παρακάτω συνεργαζόμενοι φορείς: 1. Department of Geological, Environmental and Marine Sciences at the University of Trieste-Italy. 2. POLIMI-Politecnico di Milano-Italy. 3. OGS Instituto Nazionalee di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS)-Italy. 4. Department of Earth Sciences at the University of Stasborg-France. 5. Bureau de Recherches Geologiques et Mineres- France. 6. Consortium for the Industrial Development of Montalcone-Italy. 7. Dames & Moore Group -Italy. 8. Dames & Moore Group-Spain. 9. Netherlands Institute of Applied Geoscience, National Geological Survey TNO Netherlands.

 

1996-2001. "Geophysical survey in the archaeological site of Itanos, Crete" (Χρηματοδοτούμενο από την Γαλλική Σχολή Αρχαιολογίας της Αθήνας). Επιστημονικός υπεύθυνος: Βαφείδης Α.

Στα πλαίσια του ερευνητικού αυτού προγράμματος πραγματοποιήθηκε συνδυασμένη γεωφυσική έρευνα σε επιλεγμένες περιοχές του αρχαιολογικού χώρου της Ιτάνου Κρήτης (Λασίθι). Στόχος του ήταν να εντοπίσει θέσεις θαμμένων αρχαιολογικών κτισμάτων βοηθώντας τους αρχαιολόγους να προσανατολίσουν τις ανασκαφές σε περιοχές ενδιαφέροντος.

 

Seismic Imaging and Tomography of Oil Sands. Xρηματοδοτείται από το 1986 μέχρι το 1996 από την κυβέρνηση της Aλμπέρτα, Kαναδά (Alberta Oil Sands Technology and Research Authority). Eπιστημονικός υπεύθυνος: Kαθ. E.R. Kanasewich.

"LithoProbe". Διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα μελέτης της λιθόσφαιρας στον Kαναδά. Xρηματοδοτείται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Kαναδά. Εργασίες καταγραφής σεισμικών δεδομένων ανάκλασης μεγάλου βάθους διασκόπησης (μέχρι 40 km) στην επαρχία Aλμπέρτα του Kαναδά υπό την εποπτεία του Kαθ. E.R. Kanasewich.