ΜΕΘΟΔΟΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ

Διάθλαση – Ανάκλση-Τομογραφία

 

Εφαρμοσμένη έρευνα σε υδρογεωλογικές, περιβαλλοντικές και γεωτεχνικές εφαρμογές, κυρίως για τη χαρτογράφηση του βραχώδους υποβάθρου.

https://www.mred.tuc.gr/fileadmin/_migrated/pics/img001.gif

Τρισδιάστατη απεικόνιση της οροφής των μαργών στην περιοχή Παλαιόχωρας για την δημιουργία λιμνοδεξαμενής.

Πολυκάναλη Ανάλυση των Επιφανειακών Κυμάτων (MASW)

Προσδιορισμός της κατακόρυφης και πλευρικής μεταβολής των ταχυτήτων των εγκαρσίων σεισμικών κυμάτων.

https://www.mred.tuc.gr/fileadmin/_migrated/pics/img003.gif

Οριοθέτηση στρώματος στο Monfalcone της Ιταλίας.

Ηλεκτρομαγνητικές

Γεωραντάρ - Ηλεκτρομαγνητική

Προσδιορισμός του βάθους του υδροφόρου ορίζοντα με τη χρήση δεδομένων γεωραντάρ.

Εντοπισμός θαμμένων αρχαιοτήτων, σωληνώσεων

 

https://www.mred.tuc.gr/fileadmin/_migrated/pics/img004_01.jpg

Προσδιορισμός του βάθους του υδροφόρου ορίζοντα με τη χρήση δεδομένων γεωραντάρ.

 

https://www.mred.tuc.gr/fileadmin/_migrated/pics/img008.jpg

Περιθλάσεις θαμμένων σωληνώσεων, όπως αυτές φαίνονται σε δεδομένα γεωραντάρ.

 

Ηλεκτρικές.

 

Ηλεκτρική βυθοσκόπηση και Τομογραφία

Υδρογεωλογικές, Περιβαλλοντικές και Γεωτεχνικές εφαρμογές

https://www.mred.tuc.gr/fileadmin/_migrated/pics/img002.gif

Η ζώνη εισροής του θαλασσινού νερού απεικονίζεται με χαμηλές ειδικές ηλεκτρικές αντιστάσεις. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου

 

Μαγνητικές

Μαγνητική χαρτογράφηση

Εντοπισμός θαμμένων αρχαιοτήτων, σωληνώσεων

 

 

Ίτανος